top of page

Aura Reading

Tijdens een reading ontstaat er een contact op wezens niveau. De reader leest wat jij

als wezen laat zien en benoemt dit in de vorm van kleuren, symbolen en impressies.

 

Zo krijg je informatie over de actuele stand van zaken en de diepere achtergrond van

ontwikkelingen.

Iedere reading is ook een Healing, het helpt je om de fijnere energiestromen in je lichaam

in harmonie te brengen en de oorspronkelijke heelheid in jezelf te ervaren.

Het contact op wezens niveau is helend, je krijgt een hartengroet naar wie je werkelijk

bent en hoe jij je leven aan het leven bent.

Een reading heeft daarom vaak een diepere werking, ook onbewust kan er veel in gang

gezet worden waardoor de effecten nog lang merkbaar zijn.

Het energieveld rondom de mens:

Ieder mens wordt omgeven door een energieveld, dat niet waar te nemen is met onze zintuiglijke ogen. Je zou kunnen zeggen dat dit energieveld, de aura, gemaakt is van heel subtiele materie.

Deze subtiele materie, die door aura lezers meestal wordt waargenomen als een palet van kleuren, bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid. Over onze gemoedstoestanden, onze talenten en onze psychische blokkades.

 

De Aura Reading:

De aura rondom een mens is heel individueel. In de aura bevindt zich namelijk, naast informatie over je aardse persoonlijkheid, ook jouw specifieke ziele-energie. Daarmee wordt gedoeld op het tijdloze, bovenaardse deel van jouw Zelf, dat altijd aanwezig is in jou als mens, maar waarmee jij als aardse persoonlijkheid niet altijd bewust in contact staat.

 

De ziele-energie van elk mens is uniek. Elke ziel is bezig een lange weg te bewandelen naar een volledig bewustzijn, naar een volledig gelukkig, vrij en heel zijn. Volledig bewustzijn houdt in dat je heel diep in jezelf de eenheid kunt ervaren die er is tussen jou en de mensen om je heen, de dieren om je heen, de natuur die je omgeeft.

Dit gevoel van eenheid, dat we ook Liefde kunnen noemen, is de sleutel tot waarachtige ontspanning, creativiteit en vreugde.

 

Hoewel 'bewustwording' het uiteindelijke doel is van elke ziel, is de weg waarlangs het doel bereikt wordt net zo uniek als de ziel zelf. Elke ziel ervaart de dingen op de eigen wijze en maakt op basis daarvan eigen keuzes. Deze eigenheid van de ziel leidt tot een specifiek patroon van karaktertrekken, gevoeligheden, talenten en valkuilen.

 

Dit unieke karakter van je ziel komt tot uiting in je aura. 

bottom of page